maandag 26 mei 2014

Geen Nederlandse F-16’s als ‘geruststellingsmaatregelen’ naar het Balticum


Vandaag heeft Oorlog is geen Oplossing onderstaande brief verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie:Afgelopen vrijdag, 23 mei 2014, deelde de minister van Defensie uw Kamer in de u toegezonden “Geannoteerde agenda van de Navo-ministeriële te Brussel van 3 en 4 juni 2014” mee dat de Nederlandse regering voornemens is om in het kader van de binnen de NAVO afgesproken “geruststellingsmaatregelen voor de oostelijke bondgenoten” per 1 september a.s. 4 F-16’s beschikbaar te stellen aan het vorige maand verdrievoudigde Baltic Air Policing programma.
Als samenwerkingsverband Oorlog is geen Oplossing NL willen we u hierbij oproepen om niet met deze beschikbaarstelling in te stemmen.


In onze eerdere brief aan uw Kamer, “Willen we echt een oorlog? Dan de NAVO-ramkoers blijven volgen” van 22 april jl., hebben we reeds gewezen op de harde confrontatie-politiek die de Verenigde Staten in het conflict rond Oekraïne volgen en die de Europese pogingen om tot een vergelijk te komen keer op keer doorkruist. Ook gaven we in die brief aan dat de legering van NAVO-troepen in de nieuwe, Midden- en Oost-Europese NAVO-lidstaten indruisen tegen hetgeen in hoofdstuk IV van de in 1997 gesloten NATO-Russia Founding Act waarin Rusland akkoord ging met de toetredingen van haar voormalige bondgenoten en voormalige Sovjetrepublieken tot de NAVO.

Er is in onze ogen geen enkel bewijs dat de Baltische staten of Polen naar aanleiding van de ontwikkelingen in en rond Oekraïne daadwerkelijk te maken zouden hebben met een verhoogde Russische dreiging. Door de zogenoemde “geruststellingsmaatregelen voor de oostelijke bondgenoten” in het leven te roepen, versterkt de NAVO juist het beeld van een verhoogde Russische dreiging dat sommigen in deze regio willen oproepen en versterkt dus juist de onrust.
Dat geldt niet alleen de noordoostelijke NAVO-bondgenoten, maar ook de Russische buren die deze sterk toenemende militaire aanwezigheid van de NAVO aan haar grens als dreiging kan ervaren.
Er is, met andere woorden, geen enkele militaire reden om Nederlandse F-16’s in het Balticum te stationeren, maar het gaat om een louter symbolische actie die bedoeld is om “gerust te stellen” maar in de praktijk onrust stichten of versterken aan weerszijden van de grens tussen Rusland en het NAVO-gebied.

Hier komt bij dat de stationering van de Nederlandse F-16’s in het Balticum geen enkele bijdrage levert aan de deëscalatie van het conflict in en rond Oekraïne. In plaats van deze symbolische actie die vooral een vijandige verhouding met Rusland tot uitdrukking brengt, zal ingezet moeten worden op politieke acties om tot overeenstemming met Rusland te komen over Oekraïne en onderlinge samenwerking. Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog, maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.
We roepen u op om de Nederlandse regering zich daarop te laten richten en zich niet af te laten leiden door de voorgestelde, contraproductieve stationering van Nederlandse F-16’s in het Balticum.

Met vriendelijke groet,
namens Oorlog is geen Oplossing NL,


Klaas Meijer, voorzitter
Rik Min, secretaris

Geen opmerkingen:

Een reactie posten