vrijdag 10 maart 2017

Persbericht: Noodzaak incassobureau in te schakelen voor restbedrag toegekende subsidie:

Niet campagne-voerende organisaties maar overheid handelt dubieus inzake Oekraïne-referendum


Het bestuur van de stichting Centrum voor Geopolitiek zal komende week een incassobureau in moeten schakelen om het door de Referendumcommissie toegezegde restant van het uiteindelijke subsidiebedrag alsnog te ontvangen. De noodzaak hiertoe staat haaks op de tussentijdse evaluatie die de Referendumcommissie een half jaar geleden uitbracht en waarin het beeld werd geschetst als zouden incassobureau’s volop werk krijgen om een bedrag van 250.000 euro bij diverse campagne-voerende organisaties terug te vorderen.

Met dit beeld van circa 12,5% van het totaalbedrag aan kennelijk onder valse voorwendselen verkregen en dus terug te vorderen subsidiebedragen, droeg de Referendumcommissie bewust of onbewust bij aan een klimaat waarin de legitimiteit van het referendum en van de organisaties die in dit kader een campagne hadden opgezet zo veel mogelijk werd ondergraven. Een klimaat waarin de Tweede Kamer op haar allerlaatste vergaderdag voor de verkiezingen in haar huidige samenstelling alsnog een goedkeuringswet voor het Oekraïne-verdrag kon aannemen. Een verdrag dat op 6 april 2016 door een overgrote meerderheid van de opgekomen kiezers is afgewezen en waarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer na 15 maart a.s. volgens de huidige peilingen kantje boord zou zijn geweest.

Onder de noemer “Oorlog is geen Oplossing” heeft het Centrum voor Geopolitiek vorig voorjaar een inhoudelijke campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne gevoerd, onder andere bestaande uit een referendumkrant, een bijeenkomst met internationale gasten in de Balie, een tournee langs tien verschillende steden in het hele land en een groot aantal youtube-filmpjes die nog steeds via de website toegankelijk zijn. Omdat tussen de verschillende deelactiviteiten met uitgaven was geschoven oordeelde de Referendumcommissie dat het Centrum voor Geopolitiek € 13.000 op de voorlopig door haar toegekende subsidie van € 49.000 terug diende te betalen.

Waar veel organisaties zich bij de uiteindelijke beslissing van de Referendumcommissie hebben neergelegd, heeft het Centrum voor Geopolitiek een bezwaarschrift ingediend bij de interne bezwaaradviescommissie van de Referendumcommissie. Op basis van dit bezwaarschrift en een hoorzitting op 25 november jl. stelde de bezwaaradviescommissie het Centrum voor Geopolitiek voor het overgrote deel in het gelijk. De Referendumcommissie heeft echter slechts de helft van het advies overgenomen en het Centrum voor Geopolitiek op 2 januari 2017 laten weten de voorgenomen korting tot ongeveer de helft, namelijk € 7.000 te reduceren. Het bestuur van het Centrum heeft vervolgens besloten niet in beroep te gaan, omdat het een punt wilde zetten achter deze al veel te lang slepende kwestie.

Tot een dergelijk afsluiting kon het helaas echter nog steeds niet komen. Sinds de brief van 2 januari waarin werd toegezegd het resterende bedrag (inclusief een vergoeding voor de gemaakte proceskosten) “zo spoedig mogelijk” op het rekening­nummer van het Centrum voor Geopolitiek over te maken, is van de Referendumcommissie taal noch teken vernomen. Op een op 6 februari jl. verzonden herinnering is niet gereageerd en dat geldt ook voor een op 1 maart jl. verzonden tweede herinnering waarin het Centrum voor Geopolitiek heeft aangekondigd dat het, mocht het op 2 januari toegezegde bedrag vóór 15 maart a.s. nog niet ontvangen zijn, zich helaas genoodzaakt ziet om een incassobureau in te schakelen.

De bovenstaande schets van de ervaringen van het Centrum voor Geopolitiek met de gang van zaken rond het Oekraïne-referendum maakt duidelijk dat in politieke en media veelgehoorde beschuldigingen van dubieus gedrag niet primair de subsidie-ontvangende organisaties zouden moeten betreffen, maar vooral de overheid zelf. Inhoudelijk qua uiteindelijke besluitvorming en financieel als het gaat om het nakomen van de door haar zelf aangegane verplichtingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten