dinsdag 12 april 2016

Brief aan Tweede Kamer over duiding referendumuitslag

Met het oog op het Kamerdebat woensdagavond 13 april a.s. over de betekenis die uitslag van het referendum van 6 april jl. over het Associatieverdrag met Oekraïne heeft het Centrum voor Geopolitiek in de bijgevoegde brief haar opvattingen aan de woordvoerders toegezonden. Onder de naam Oorlog is geen Oplossing heeft het Centrum voor Geopolitiek zich ingespannen een doordachte, op feiten en argumenten gebaseerde bijdrage te leveren aan de Nee-campagne.


Geachte leden van de Tweede Kamer,

Aanstaande woensdagavond debatteert u over de betekenis die uitslag van het referendum van 6 april jl. over het Associatieverdrag met Oekraïne zal moeten hebben. In dit referendum of het EU-Associatieverdrag met Oekraïne moest worden geratificeerd, werd door twee-derde van de opgekomen stemmers Nee gezegd. Uit onderzoek van de NOS bleek dat van de thuisblijvers ongeveer een kwart niet had gestemd omdat de regering volgens hen toch niets met een uitslag zou doen.

Er is dus alle reden voor de regering en de partijen die eerder Ja hadden gezegd inzake dit verdrag, om de uitslag serieus te nemen—tenzij men van mening is dat het geen probleem is dat grote delen van het Nederlandse publiek geen vertrouwen hebben in het beleid op dit punt en twijfelen aan de bereidheid van Den Haag om aan de uitslag gehoor te geven.

Oorlog Is Geen Oplossing heeft zich ingespannen een doordachte, op feiten en argumenten gebaseerde bijdrage te leveren aan de Nee-campagne.

Nu aan de orde is wat er met de uitslag moet worden gedaan stellen wij voor om dit te betrekken op de defensiesamenwerking, zoals ook door premier Rutte in de media en door minister Koenders in zijn brief van vanochtend aan uw Kamer al is aangegeven. Zoals op onze website betoogd, heeft de machtsgreep van februari 2014 Oekraïense ultranationalisten en fascisten een sleutelrol in de defensie- en veiligheidsstructuren gegeven. M.n. de aanstelling van Andriy Paroebiy als secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, met Dmytro Jarosj als plaatsvervanger, illustreert hoezeer deze krachten de hoofdrol hebben opgeëist in het formuleren van een gewelddadig antwoord op het verzet tegen de staatsgreep van Russische dan wel anderszins op Rusland georiënteerde Oekraïeners en voorstanders van een federale staatsinrichting.

Door het EU-Associatieverdrag inclusief de defensieartikelen (4, 7 en 10) te tekenen, heeft Nederland zich met deze burgeroorlog accoord verklaard, en daarmee met het geweld dat tegen de bevolking in het oosten en zuiden is ontketend. Prof.dr. Richard Sakwa, een internationaal gerenommeerde Oekraïne-deskundige, betoogde op één van de door ons belegde discussiebijeenkomsten het dan ook onbegrijpelijk te vinden hoe de EU juist als waardengemeenschap, deze verwerpelijke gang van zaken feitelijk ondersteunt. De zojuist genoemde ultranationalisten en fascisten hebben telkens wanneer er mogelijkheden waren om tot een vergelijk te komen, hier met nieuwe gewelddaden op geantwoord.

Paroebiy trad drie weken na de ramp met vlucht MH17 af, maar is in zijn kwaliteit als medeoprichter (met Jatsenjoek) van de partij Volksfront, nog altijd vice-voorzitter van het parlement in Kiev.

De ombouw naar een op de EU gerichte, neoliberale economie in Oekraïne is al zover gevorderd dat de o.i. rampzalige gevolgen die dit voor het land zal hebben, niet door Nederland alleen zullen worden gekeerd (als men dit al zou willen). Maar de defensiesamenwerking kan opnieuw op de agenda komen, wat mogelijk is en ook steun zal kunnen verwerven in andere landen als Nederland een dergelijk amendement met feiten onderbouwt.

Tot nu toe zijn deze feiten grotendeels onbenoemd gebleven.

Wij doen een dringend beroep op de Kamer om de werkelijke gang van zaken die in februari 2014 leidden tot de aanstelling van Jatsenjoek tot premier, opnieuw te overwegen en binnen de EU een onderbouwd voorstel te doen om te komen tot het verwijderen van de defensiesamenwerking uit het Associatieverdrag alvorens tot ratificatie over te gaan.

Dit beroep doet overigens niet alleen recht aan de uitslag van het referendum, maar is ook in overeenstemming met het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel om het EU-Associatieverdrag te ratificeren, namelijk het belang dat de Raad in het licht van de doelstelling van het verdrag hecht aan de actuele situatie in Oekraïne.

Met vriendelijke groet,
namens Oorlog is geen Oplossing,

prof.dr. Kees van der Pijl
ir. Jan Schaake

Geen opmerkingen:

Een reactie posten